Taal

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.
Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Server-logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-dienstverlener verzonden en in loggegevens (zogenaamde server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG uit gerechtvaardigd belang bij een storingsvrije werking van onze website alsmede voor de verbetering van ons aanbod.

 

Contact

Verantwoordelijke/Functionaris voor gegevensbescherming

Neem desgewenst contact met ons op. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking vindt u in ons opdruk.

U kunt direct contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: [email protected]

Pro-actieve contactopname van de klanten per e-mail

Wanneer u via e-mail zakelijk met ons in contact treedt, verzamelen we uw persoonsgerelateerde gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht ) alleen in de door u ter beschikking gestelde omvang. De gegevensverwerking dient voor de bewerking en beantwoording van uw contactaanvraag.

Indien het opnemen van contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies in het geval van belangstelling voor een aankoop, het opstellen van offertes) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO.

Gebeurt het opnemen van contact om andere redenen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO uit ons overwegende legitieme belang van de beantwoording van uw vraag. In dit geval hebt u het recht, op gronden, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f DSGVO berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens onder in acht neming van wettelijke bewaringstermijnen gewist, indien u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact.

Indien het opnemen van contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies in het geval van belangstelling voor een aankoop, het opstellen van offertes) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO.

Gebeurt het opnemen van contact om andere redenen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO uit ons overwegende legitieme belang van de beantwoording van uw vraag. In dit geval hebt u het recht, op gronden, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f DSGVO berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

 

Klantaccount & Bestellingen

Klantaccount

Bij de opening van een klantaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens in de daarbij aangegeven omvang. Het doel van gegevensverwerking is om uw aankoopervaring te verbeteren en orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt vervolgens gewist.

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens bij bestellingen

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de verwerking van uw verzoeken. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van art. 6, par. 1 sub b AVG en is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst met u.

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven naar de door u gekozen transportbedrijven en drop-shipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderafhandeling en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.

 

Beoordelingen & Reclame

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar

Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de door u verstrekte omvang. Het doel van de verwerking is commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door het verzenden van het commentaar gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd.

Bij publicatie van uw commentaar wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd.

Gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor de verzending van reclame per post

Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens (naam, adres), die we in het kader van de verkoop van goederen of diensten hebben verkregen, om u reclame per post te sturen, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. De beschikbaarstelling van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten.

De verwerking gebeurt op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO op grond van ons overwegende legitieme belang van direct mail. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de bezwaarprocedure staan in het colofon.

Gebruik van het e-mailadres voor het toezenden van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het versturen van nieuwsbrieven voor onze eigen reclamedoeleinden, ongeacht de uitvoering van de overeenkomst, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de mailinglijst verwijderd.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking aan een dienstverlener doorgegeven voor e-mailmarketing. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan overige derden.

Gebruik van het e-mailadres voor het toezending van direct mail

Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in het kader van de verkoop van een goed of dienst hebben ontvangen, voor de elektronische doorgifte van reclame voor eigen goederen of diensten, die vergelijkbaar zijn met die u reeds bij ons heeft aangekocht, voor zover u niet tegen dit gebruik bent ingegaan. De beschikbaarstelling van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde oogpunt van direct mail. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de bezwaarprocedure staan in het colofon. U kunt ook gebruik maken van de daarvoor bestemde link in de reclamemail. Hiervoor zijn geen andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

 

Transportbedrijven

Het doorgeven van het e-mailadres aan transportbedrijven voor informatie over de verzendstatus

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, mits u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd in het bestelproces. Het doel van het doorgeven is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

 

Betaaldienstverleners & Kredietcontroles

Gebruik van PayPal

Op onze website maken wij gebruik van de betalingsservice PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de verwerking van gegevens is om u betalingen via de betalingsdienst aan te bieden. Wanneer u PayPal selecteert en gebruikt om te betalen, worden de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken aan PayPal doorgegeven, zodat wij de overeenkomst die wij met u hebben, kunnen nakomen via de door u geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR.

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U kunt het vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Gebruik van PayPal Express

Wij gebruiken op onze website de betaaldienst PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal").

De gegevensverwerking heeft tot doel u de mogelijkheid te bieden om via de betaalservice van PayPal Express te betalen.

Voor de integratie van deze betalingsdienst is het noodzakelijk, dat PayPal bij het openen van de website gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert. Hiervoor kunnen ook cookies worden ingezet. De cookies maken het mogelijk uw browser (weer) te herkennen. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt op grond van § 15 lid 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt op grond van art. 6 lid 1 punt f van de AVG vanuit ons overwegend legitieme belang van een klantgericht aanbod van verschillende betalingsmogelijkheden. U hebt het recht om op gronden die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens. Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking overgedragen aan PayPal om de overeenkomst met u met de gekozen betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt b van de AVG. Verdere informatie over de gegevensverwerking bij gebruik van de betalingsdienst PayPal Expresse vindt u in de daarbij bijbehorende privacyverklaring hier.

 

Gebruik van SOFORT

Wij gebruiken de payment service provider SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; "SOFORT") om betalingen op onze website te verwerken. Sofort GmbH is een onderneming van de Klarna-groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Het doel van de gegevensverwerking is u verschillende betaalmethoden aan te bieden via de betalingsverwerking door de betalingsdienstaanbieder SOFORT. Zodra u een betalingsoptie hebt gekozen, worden de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens aan SOFORT doorgegeven. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. Voor meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de SOFORT-betalingsdienst kunt u terecht op https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ en https://www.klarna.com/sofort/.

 

Gegevensverzameling en -verwerking bij de betalingswijzen per Unzer "Kauf auf Rechnung" (aankoop op rekening) en/of "Ratenzahlung" en/of "SEPA-Basis-Lastschrift" (beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk)

Bij betaling via de betalingswijzen Unzer "Kauf auf Rechnung" (aankoop op rekening) en/of "Ratenzahlung" en/of "SEPA-Basis-Lastschrift" wordt de koopprijsvordering aan de bank Frick & Co. AG (Landstrasse 14, 9496 Balzers, Liechtenstein; hierna "Bank") afgestaan. De voor de betalingsverwerking vereiste gegevens worden aan payolution GmbH (Am Euro Platz 2, 1120 Wenen, Oostenrijk) doorgegeven. De gegevensoverdracht heeft als doel, dat Unzer voor de afwikkeling van uw aankoop met de door u gewenste betaalmethode een identiteits- en kredietwaardigheidscontrole kan uitvoeren. De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons gerechtvaardigde belang bij een aanbod van verschillende betalingswijzen en ter bescherming tegen niet-betaling. U hebt het recht om redenen, die resulteren uit uw bijzondere situatie, op elk moment door een melding aan ons bezwaar te maken tegen deze op artikel 6 lid 1 letter f AVG berustende verwerking van u betreffende persoonsgegevens. De privacyverklaring van Unzer vindt u hier. Mocht u informatie willen ontvangen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via [email protected]. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst met de betaalmethode van uw keuze. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet met de door u gekozen betaalwijze kan worden gesloten.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u voor het plaatsen van cookies op de hoogte worden gebracht en individueel beslissen of u deze accepteert en voorkomt dat de cookies worden opgeslagen en de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.

Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari:https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

technisch noodzakelijke cookies

Voor zover in onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming geen andere informatie wordt gegeven, gebruiken wij alleen deze technisch noodzakelijke cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG uit overwegend gerechtvaardigd belang bij een optimale werking van onze website alsmede een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

 

Gebruik van Usercentrics

Wij gebruiken op onze website de Consent-Management-Tool Usercentrics van Usercentrics GmbH (Rosenthal 4, 80331, München; "Usercentrics").

De tool stelt u in staat, toestemming te geven voor de gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies en om gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor eerder gegeven toestemming. De gegevensverwerking dient voor het verkrijgen en documenteren van de benodigde toestemming voor gegevensverwerking en daarmee te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld en aan Usercentrics overgedragen: Datum en tijd van het oproepen van de pagina, informatie over de door u gebruikte browser en het door u gebruikte apparaat, geanonimiseerd IP-adres, opt-in- en opt-out-gegevens. Overdracht van mijn gegevens aan derden gebeurt niet. De gegevensverwerking gebeurt voor de vervulling van een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 sub c AVG. Het herroepingsdocument van een eerder verleende toestemming wordt voor de duur van drie jaar bewaard. Verdere informatie over de gegevensbescherming bij Usercentrics vindt u onder: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

Analyse, Advertenties volgen, Communicatie, Partnerprogramma

Gebruik van Google Analytics 4

Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics die wordt aangeboden door Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden.

Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google gebruikt technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.

Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw website doorgegeven IP-adres automatisch verzameld en in geanonimiseerde vorm verwerkt. Het IP-adres wordt vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 par. 1 p. 1 TDDDG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/technologies/partner-sites en op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

Gebruik van Microsoft Clarity

Deze website maakt gebruik van de "Clarity"-service van Microsoft Corporation. Clarity maakt onder andere gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken, en van een zogenaamde trackingcode. De verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Clarity en daar opgeslagen. Volgens Microsoft kan deze informatie ook worden gebruikt voor advertentiedoeleinden. Zie de privacyverklaringen van Microsoft. Voor meer informatie over Clarity, zie het privacybeleid van Clarity.

 

Gebruik van Meta (Facebook) Pixel

Wij gebruiken op onze website de remarketing-functie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland "Facebook").

Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijke voor de bij integratie van de dienst gegenereerde van uw gegevens en overdracht van deze gegevens aan Facebook. Basis daarvoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platfoirms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, waarin de betreffende verantwoordelijkheden worden vastgelegd. De overeenkomst kan worden opgeroepen onder https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Daarna zijn wij met name verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen conform art. 13, 14 AVG , voor de naleving van de veiligheidsbepalingen van art. 32 AVG met het oog op de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst en voor de aanhouding van de verplichtingen volgens art. 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van de persoonsgerelateerde gegevens onze verplichtingen conform de overeenkomst over de gemeenschappelijke verwerking betreft. Meta Platforms Ireland is ervoor verantwoordelijk de rechten van betrokkenen conform art. 15 - 20 AVG mogelijk te maken, de veiligheidsbepalingen van art 32 AVG met het oog op de veiligheid van de dienst aan te houden en de verplichtingen conform art. 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens de verplichtingen van Meta Platforms Ireland conform de overeenkomst over de gezamenlijke verwerking betreft.

Deze functie heeft als doel om de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook.

Hiervoor is op de website de Remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding met Facebook-servers gemaakt. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven, welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-account. Wanneer u het sociale netwerk van Facebook bezoekt, ziet u gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde Facebook-advertenties.

Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook via https://www.Facebook.com/about/privacy/.

 

Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking

Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma "Google Ads" en in dit kader Conversion-Tracking (evaluatie bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze site bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. Er is dus geen mogelijkheid dat cookies kunnen worden gevolgd via de websites van de Ads-klanten.

De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Verdere informatie en de privacyverklaring van Google vindt u onder: https://www.google.nl/policies/privacy/

Gebruik van de remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.

 

Gebruik van de remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc.

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

Deze functie dient voor de analyse van het bezoekersgedrag en de bezoekersinteresses.

Google gebruikt cookies om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, wat de basis vormt voor het creëren van op interesses gebaseerde advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Network bezoekt, zult u advertenties zien die zeer waarschijnlijk eerder bezochte product- en informatiegebieden bevatten.

Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Meer informatie over Google Remarketing en haar privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Gebruik van Microsoft Advertising

Wij gebruiken op onze website Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft").

De gegevensverwerking dient marketing- en reclamedoeleinden en de resultaatmeting van de reclameactiviteiten (conversion-tracking). Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Een persoonlijke identificatie van deze gebruiker is daardoor achter niet mogelijk. Microsoft Advertising gebruikt technologieën zoals cookies en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Bij klikken op een advertentie door Microsoft Advertising geplaatste advertentie, wordt een cookie voor conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en dient voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze site bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, door Microsoft toegewezen identificatoren (kenmerken), informatie over de browser die u heeft gebruikt, en over het device (apparaat) dat u heeft gebruikt, referrer-URL (website, via welke u onze website heeft opgeroepen), URL van onze website.

Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Microsoft heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Verdere informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft vindt u onder: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

 

Gebruik van Adtriba

Deze website gebruikt technologieën van AdTriba GmbH (Adtriba GmbH Veilchenweg 26b 22529 Hamburg; https://www.adtriba.com/) om gegevens te verzamelen en op te slaan waaruit gebruikersprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en aan te passen aan de behoeften. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op het eindapparaat van de websitebezoeker worden opgeslagen en zo herkenning bij een volgend bezoek aan onze website mogelijk maken. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming. Deze website verzamelt en gebruikt cross-app en cross-device informatie voor rapportagedoeleinden. Dit zijn uitdrukkelijk geen persoonsgegevens, waaruit informatie over individuele gebruikers kan worden opgevraagd en herleid tot specifieke gebruikers. Er worden technieken gebruikt om gebruikers over apps en apparaten heen te volgen, waaronder cookie- en ID-synchronisatie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door naar de URL https://www.adtriba.com/privacy-policy/ te gaan en u af te melden voor tracking door Adtriba (Opt-out from Adtriba Tracking).

 

Gebruik van Dynamic Yield

Krüger Dirndl GmbH maakt op deze website gebruik van de diensten van Dynamic Yield GmbH (Alexanderufer 3, 10117 Berlijn). De aanbevelingstool van Dynamic Yield wordt gebruikt om onze website te optimaliseren, zodat uw bezoek aan de website een persoonlijke ervaring wordt door middel van nauwkeurig afgestemde aanbevelingen en inhoud. Daarbij gebruiken we de pagina-inhoud die je bezoekt om gelijkwaardige of thematisch gerelateerde producten of andere inhoud aan te bevelen die voor jou relevant is. Dynamic Yield verzamelt gepseudonimiseerde informatie over uw gebruiksactiviteiten op onze site. Cookies worden gebruikt om alleen gepseudonimiseerde informatie op te slaan onder een willekeurig gegenereerde ID (pseudoniem). Uw IP-adressen worden alleen anoniem opgeslagen. Een directe verwijzing naar een persoon is daarom niet mogelijk. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met effect voor de toekomst door tracking door Dynamicyield uit te schakelen via de opt-out knop op de URL https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/. Er zal een opt-out cookie worden ingesteld die voorkomt dat er in de toekomst gegevens worden verzameld naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Daarnaast kunt u meer informatie vinden over de gebruikte trackingtechnologie op de volgende link: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

 

Gebruik van de Pinterest-tag

Wij gebruiken op onze website de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest").

Deze toepassing heeft als doel, de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Pinterest. Daarvoor is op de website de conversion-tag van Pinterest geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding met Pinterest-servers gemaakt. Hierdoor wordt aan de Pinterest-server doorgegeven, welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount, wanneer u in bij het sociale netwerk bent aangemeld. Wanneer u Pinterest bezoekt, worden u dan gepersonaliseerde, interessegerelateerde Pinterest-ads getoond. Wanneer u via een pin op het sociale netwerk Pinterest op onze website komt, wordt een cookie voor de conversion-tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen, dat u op de pin hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. De informatie, die met behulp van de conversion-cookie wordt verzameld, heeft als doel conversion-statistieken te genereren en daarmee de optimalisatie van de website. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verwerkt: Totaal aantal gebruikers, die op een van onze pins hebben geklikt en naar onze website zijn doorgestuurd, op onze website bezochte onderpagina's (bijvoorbeeld categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website, de inhoud van uw winkelwagen, afgesloten transacties.

Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Pinterest is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht gebeurt o.a. op grond van standaard contractbepalingen zoals passende garanties ter bescherming van de persoonlijke gegevens in te zien onder: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Pinterest, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Pinterest via https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Gebruik van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops vertrouwensbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om kopers Trusted Shops producten aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling hebt besloten om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich al hebt aangemeld om hiervan gebruik te maken. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

 

Gebruik van Criteo

Wij maken op onze website gebruik van de technologie van de provider Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk; "Criteo").

De toepassing dient om bezoekers van de website te voorzien van op interesses gebaseerde reclame, zoals gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers). Hiertoe gebruikt Criteo technologieën zoals cookies, die de herkenning van uw browser mogelijk maken.

Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld en aan Criteo worden doorgegeven: Referrer URL, bezochte pagina's op onze website, datum en tijd van het bezoek, reclame-ID van uw smartphone, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, inhoud van het winkelwagentje. De aldus verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om met gebruikmaking van pseudoniemen gebruikersprofielen op te stellen. Een persoonlijke identificatie van de gebruiker is echter niet mogelijk.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming is te vinden op https://www.criteo.com/de/privacy en https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

 

Gebruik van loopingo tracking op de pagina waar de bestelling wordt voltooid

Op de pagina waarop de bestelling wordt voltooid, geven we de bestelwaarde met valuta, couponcode en uw e-mailadres in gecodeerde vorm door aan loopingo GmbH, Nymphenburger Str. 12, 80335 München, voor optimalisatiedoeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens met betrekking tot loopingo is art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DSGVO (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze behoefte om effectieve advertenties aan te bieden die onze website interessanter maken voor jou en andere potentiële klanten en om onze advertentiekosten te optimaliseren. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door loopingo vindt u in de online informatie over gegevensbescherming op www.loopingo.com/datenschutz.

 

Gebruik van het Awin partnerprogramma

Wij gebruiken het partnerprogramma "Awin" van AWIN AG (Eichhornstrasse 3, 10785 Berlijn; "Awin").

Als u op een advertentie met een partnerlink klikt, plaatst Awin een conversietracking-cookie op uw computer. De cookies dienen voor een correcte afrekening in het kader van het partnerprogramma door registratie van het succes van een reclamemiddel. Cookies detecteren dat u op de advertentie heeft geklikt en de herkomst van de bestelling kan bij de adverteerder worden achterhaald. Awin maakt bovendien gebruik van zogenaamde Fingerprinting. Hierdoor kan het apparaat dat u gebruikt, worden herkend.

Awin kan onder meer herkennen dat op deze website op de partnerlink is geklikt of deze is bekeken. Awin legt o.a. uw transactiegegevens (zoals bestelwaarde, productsoort, distributiekanaal, gebruik van een voucher) en uw gebruikersnaam vast in de vorm van een individuele cijferreeks zodat er geen identiteit te herkennen is, maar bevat wel informatie over de specifieke gebruikersacties en het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt.

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derde landen zoals de VS. Voor de USA is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig. De gegevensoverdracht gebeurt o.a. op grond van standaard contractbepalingen zoals passende garanties ter bescherming van de persoonlijke gegevens in te zien onder: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

De gegevensbeschermingsverklaring met gedetailleerde informatie over het gebruik van de gegevens door Awin vindt u op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.

 

Gebruik van de Snap Pixel

Wij gebruiken de zogenaamde "Snap Pixel" van het sociale netwerk Snapchat, dat wordt geëxploiteerd door Snap Inc, Market Street, Venice, CA 90291, VS ("Snapchat"), om onze website en diensten te analyseren en te optimaliseren.

Met behulp van de Snap Pixel is het voor Snapchat enerzijds mogelijk om de bezoekers van onze website als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Snapchat Ads"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Snapchat-pixel om de door ons geplaatste Snapchat-advertenties alleen weer te geven aan die Snapchat-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die we aan Snapchat doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Snap Pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Snapchat-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Snap Pixel kunnen we ook de effectiviteit van de Snapchat-advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Snapchat-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie").

De verwerking van gegevens door Snapchat vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Snapchat, dat hier toegankelijk is: https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center/. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6(1)(a) DSGVO. We gebruiken de cookies die nodig zijn voor deze service (zogenaamde marketingcookies) alleen met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de cookie-instellingen.

 

Gebruik van EyeFitU

Op deze website hebben gebruikers de mogelijkheid om de oplossing van EyeFitU AG (Geissbüelstrasse 3, 8704 Herrliberg/Zürich, Zwitserland) te gebruiken voor het raadplegen van maten. Meer informatie over de gegevensbescherming van deze oplossing vindt u hier.

 

Gebruik van Zowie Chat

Onze website maakt gebruik van het Zowie-platform (Zowie Inc. 8 The Green, Dover, DE 19901, USA) om het contact met gebruikers te automatiseren, waarvoor de nodige cookies worden gebruikt.

Wij zijn de gegevensbeheerder voor gebruikers, maar de persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, met name in verband met het gebruik van cookies. De verwerking van persoonsgegevens door entiteiten die zich buiten de EER bevinden, wordt uitgevoerd op basis van de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen, zoals uiteengezet in artikel 46 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ("GDPR").

Persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt door de Verwerker voor zover deze worden verwerkt voor het nastreven van een gerechtvaardigd belang, d.w.z. in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR. Daarbij worden alle persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wet en in het bijzonder met de GDPR.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de voorwaarden voor het gebruik van cookies in te stellen via de instellingen van de software die op zijn apparaat is geïnstalleerd (webbrowser). De wijziging kan de mogelijkheid om cookies op te slaan op het eindapparaat van de gebruiker geheel of gedeeltelijk beperken en tegelijkertijd leiden tot een onjuiste weergave van de inhoud van de website.

 

Gebruik van WhatsApp

Je kunt contact met ons opnemen via WhatsApp en een gesprek starten. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO voor de daaropvolgende gegevensverwerking in verband met WhatsApp. Voor het aanbieden en gebruiken van WhatsApp gebruiken we de softwareoplossing van Charles GmbH, Gartensstr. 86-87, 10115 Berlijn, onder een contractverwerkingsovereenkomst. Charles slaat alle persoonlijke gegevens op in de EU. Als officiële WhatsApp-partner gebruikt Charles de WhatsApp Business API met als gevolg dat geen andere derde partijen of WhatsApp toegang krijgen tot je communicatie-inhoud binnen het bereik van onze verantwoordelijkheid.

Het gebruik van WhatsApp is uitsluitend onderworpen aan de overeenkomsten die je hebt gesloten met WhatsApp. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp beschikken we over je telefoonnummer en gebruikersnaam wanneer je contact met ons opneemt. We gebruiken deze en andere door jou verstrekte informatie om jou en je voorkeuren te herkennen en om je WhatsApp-berichten te beantwoorden. De rechtsgrondslag hiervoor is je toestemming om gecontacteerd te worden in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) DSGVO. Daarnaast sturen we je nieuwsbrieven via WhatsApp als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Je kunt de toestemming die je al hebt gegeven op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Volgens de GDPR heb je ook het recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van je persoonlijke gegevens, evenals het recht om bepaalde verwerkingen te beperken of er bezwaar tegen te maken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verwerkers:

Charles GmbH: https://www.hello-charles.com/c-com-blog/whatsapp-newsletters

WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

 

 

Plug-ins

Gebruik van Cloudflare

Wij gebruiken op onze website het Content Delivery Network Cloudflare CDN van Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA; "Cloudflare"). Daarbij gaat het om een landelijk netwerk van servers in verschillende datacenters, waarmee onze webserver verbindt en waarover bepaalde inhoud van onze website wordt uitgewisseld.
De gegevensverwerking dient het doel, de laadtijden van onze website te optimaliseren en ons aanbod daarmee gebruikersvriendelijker vorm te geven.
Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, informatie over de systeemconfiguratie, informatie over het verkeer van en naar klantenwebsites (zgn. server-logfiles).
Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden.
De verwerking gebeurt op grond van artikel 6 lid 1 sub f DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang van een vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van de website. U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, par. 1, sub f AVG berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.
Nadere informatie over gegevensbeveiliging bij het gebruik van Cloudflare vindt u onder https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

 

Gebruik van de Google tag-manager

Wij gebruiken op onze website de Google tag-manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Met deze toepassing worden JavaScript-tags en HTML-tags beheerd, die worden gebruikt voor de implementatie van met name tracking- en analyse-tools. De gegevensverwerking dient voor de vraaggerichte vormgeving en de optimalisatie van onze website. De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op noch worden hierdoor persoonsgerelateerde gegevens verwerkt. Hij maakt echter de activering van andere tags mogelijk, die persoonsgerelateerde kunnen verzamelen en verwerken. Verdere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html

 

Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)

https://www.facebook.com/policy.php

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derde landen zoals de VS. Voor de USA is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig. De gegevensoverdracht gebeurt o.a. op grond van standaard contractbepalingen zoals passende garanties ter bescherming van de persoonlijke gegevens in te zien onder: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

 

Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)

https://help.instagram.com/155833707900388

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derde landen zoals de VS. Voor de USA is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig. De gegevensoverdracht gebeurt o.a. op grond van standaard contractbepalingen zoals passende garanties ter bescherming van de persoonlijke gegevens in te zien onder: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

 

Gebruik van June

Wij gebruiken zogenaamde tags van de nieuwsbriefmarketingprovider June - Online Marketing Große Johannisstraße 3, 20457 Hamburg, Duitsland, op onze website voor marketingdoeleinden (voor het versturen van nieuwsbrieven). De marketingtag wordt aangevuld met standaard eventcodes. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er via deze tags een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en een server van JUNE. JUNE ontvangt daarbij de informatie dat onze website met uw IP-adres is bezocht. Dit dient om bezoekers van onze website interessante reclame per e-mail te sturen. Voor dit doel is op onze website een pixel van JUNE geïmplementeerd. Deze pixel maakt een directe verbinding met de servers van JUNE wanneer u onze website bezoekt. Daarbij wordt aan de server van JUNE doorgegeven dat u onze website hebt bezocht, welke producten u hebt bekeken, naar welke producten u hebt gezocht, welke artikelcategorie u hebt bezocht, of en welke producten u in het winkelmandje hebt geplaatst, of en welke producten u hebt gekocht, of u zich hebt geregistreerd of bent geregistreerd voor de nieuwsbrief, of u in het gedeelte van het winkelmandje op "Afrekenen" hebt geklikt en dus bent begonnen met afrekenen. JUNE wijst deze informatie toe aan de bestelgegevens. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door JUNE, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van JUNE op: https://juneapp.com/imprint/.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 p. 1 TMG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het richten van websitebezoekers met op interesses gebaseerde reclame. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

 

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

 

Gebruik van Teads

Onze website kan een door Teads aangedreven pixel en/of first-party cookie gebruiken om onze reclamecampagnes te optimaliseren na het verkrijgen van uw toestemming. De trackingtechnologie van Teads verzamelt alleen informatie over het URL-adres, het type apparaat, de browser en het besturingssysteem dat u op dat moment gebruikt en uw IP-adres.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Teads. Houd er ook rekening mee dat u het recht hebt om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die Teads over u heeft en om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of overgedragen. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen of om Teads te verzoeken dergelijke verwerkingen te beperken door uw verzoek te sturen naar [email protected].

 

Gebruik van Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we de dienst reCAPTCHA van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De vraag dient om te kunnen onderscheiden of de invoer geschiedt door een persoon of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Daarvoor wordt uw invoer aan Google doorgegeven en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en indien nodig andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google in de Europese Unie en indien nodig ook in de VS verwerkt.

Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

 

Gebruik van Google invisible reCAPTCHA

Wij gebruiken op onze website gebruiken de dienst eCAPTCHA der Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google"). Dit dient voor onderscheiding van de invoer door een persoon of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens, die er door Invisible reCaptcha voor worden gebruikt, om reguliere gebruiker van bots te onderscheiden. Daarvoor wordt uw invoer aan Google doorgegeven en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventueel verdere gegevens die Google voor de Invisible reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google in de Europese Unie en indien nodig ook in de VS verwerkt.

Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

 

Gebruik van GoogleMaps

Wij gebruiken op onze website de functie voor inbedding van GoogleMaps-kaarten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve landkaarten mogelijk. Daarbij worden door Google bij bezoeken van de pagina's, waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd, ook gegevens van de bezoekers van de websites verzameld, verwerkt en gebruikt.

Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Google is te vinden in de informatie van Google over privacy policy op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar kunt u ook uw instellingen in het privacycentrum wijzigen, zodat u uw gegevens die door Google worden verwerkt, kunt beheren en beschermen.

 

Gebruik van YouTube

Wij gebruiken op onze website de functie voor inbedding van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube").YouTube Is een met Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") verbonden onderneming.

De functie geeft video's weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iFrame op de website. Daarbij is de optie "Geavanceerde privacymodus" geactiveerd. Daardoor slaat YouTube geen informatie op over de bezoekers van de website. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt de informatie hierover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen. Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). YouTube heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TDDDG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door YouTube en Google en over de daarmee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy policy van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

 

Gebruik van Survicate

We gebruiken de tool "Survicate" van Survicate sp. z o.o., Przyrynek 14, Warschau, Polen, op onze website om klantenenquêtes te creëren en te evalueren. We gebruiken de tool om ons aanbod en onze website permanent te verbeteren voor de klant aan de hand van feedback van klanten. De service verzamelt niet automatisch persoonlijke gegevens. Als u vrijwillig deelneemt aan de enquêtes, worden de daar ingevoerde (mogelijk persoonlijke) gegevens verwerkt. Over het algemeen zijn de enquêtes echter anoniem. Meer informatie vindt u op: https://help.survicate.com/en/articles/3943199-gdpr-compliance-security-program-at-survicate

 

Gebruik van Squarelovin

Voor het weergeven van uw Instagram-inhoud op onze website en het organiseren en verkrijgen van gebruiksrechten, gebruiken we de tool voor het beheer van door gebruikers gegenereerde inhoud "Squarelovin" van onze partner, Anchor Media GmbH, Budapester Str. 47, 20359 Hamburg ("Squarelovin").

Squarelovin stelt ons in staat om door ons geselecteerde inhoud die door gebruikers is gepubliceerd op sociale mediaplatforms (zogenaamde door gebruikers gegenereerde inhoud) weer te geven op onze website. De door gebruikers gegenereerde inhoud (bijvoorbeeld foto's met vermeldingen of hashtags van ons bedrijf) wordt door ons bekeken en geselecteerd en opgeslagen in Squarelovin met toestemming van de betreffende Instagram-gebruikers. Deze door gebruikers gegenereerde inhoud wordt vervolgens geïntegreerd in onze website vanaf de Squarelovin-servers. De geselecteerde inhoud kan vervolgens worden weergegeven in galerijen, op productpagina's of elders op onze website. Squarelovin gebruikt cookies voor analyse en statistische doeleinden bij het integreren van de content, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. De integratie van Squarelovin brengt geen overdracht van gegevens van bezoekers van onze website naar Instagram met zich mee. Meer informatie over de gegevensbescherming van Squarelovin vindt u op squarelovin.com/privacy/. Informatie over het verkrijgen van gebruiksrechten en over het gebruik van door gebruikers gegenereerde inhoud wordt opgeslagen op sqln.io/edg.

De verwerking, d.w.z. de integratie van door de gebruiker gegenereerde squarelovin-inhoud, is gebaseerd op de overeenkomst over het gebruik van door de gebruiker gegenereerde inhoud (art. 6 lid 1 b) DSGVO). Het gebruik van squarelovin is gebaseerd op ons dwingende legitieme belang (art. 6 lid 1 f) DSGVO) bij het gebruik van een professionele dienstverlener voor de implementatie en presentatie van de inhoud. Met betrekking tot de door squarelovin geleverde cookies voor analyse en statistische doeleinden vindt verwerking plaats op basis van toestemming (art. 6 lid 1 a) DSGVO). Deze wordt door ons verkregen via onze cookietoestemmingstool. Deze toestemming is vrijwillig.

Zodra het doel niet meer van toepassing is, verwijderen we de betreffende gegevens. Met betrekking tot deze gegevensverwerking kunt u ook te allen tijde uw rechten als betrokkene doen gelden, in het bijzonder bezwaar maken tegen de betreffende gegevensverwerking.

 

Rechten van de betrokkenen en opslagtermijn

Duur van de opslag

Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

 

Rechten van de getroffen persoon

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.

Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.

 

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.

 

Recht om bezwaar te maken

Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, par. 1 sub f AVG, heeft u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om te allen tijde tegen deze verwerkingen met toekomstige gevolgen bezwaar te maken.

Na succesvol bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van een dwingende verdedigbare reden voor de verwerking en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking strekt tot indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na succesvol bezwaar beëindigen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing.

 

Laatste update: 22.05.2024

Komt u uit Zwitserland?

Stap dan over naar onze Zwitserse online shop en profiteer van vele voordelen, zoals een aankoop zonder btw!

Een bestelling naar Zwitserland is alleen mogelijk in de Zwitserse Online Shop.